Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Właścicielem serwisu internetowego www.meda.pl jest Meda Pharmaceuticals
Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39A, 02-627 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Wydział XII Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000262279, NIP: 527-25-15-293, REGON 140579112, kapitał zakładowy 50.000,00, dalej zwana „MEDA”, która jest równocześnie administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu, w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Serwis www.meda.pl został zaprojektowany w ten sposób, aby można go było odwiedzać bez konieczności ujawniania danych osobowych z wyłączeniem zadawania pytań poprzez formularz kontaktowy. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest zawsze dobrowolne i wykorzystywane zgodnie z wolą Użytkownika. Każdy z Użytkowników ma prawo w dowolnym momencie usunąć swoje dane. Wypełniając formularz kontaktowy Użytkownik serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie od Właściciela serwisu bezpłatnych informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także do żądania modyfikacji, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania lub usunięcia dotyczących go danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieprawdziwe, nieaktualne albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Podane dane osobowe w formularzu kontaktowym nie będą udostępniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim, za wyjątkiem Właściciela serwisu www.meda.pl i współpracujących z nim podmiotów. Wszelkie uwagi dotyczące działania serwisu www.meda.pl prosimy kierować do administratora serwisu na adres e-mail: meda@remove-this.meda.pl